„Dezvoltarea activității G.S.S. EQUIPMENTS S.R.L. prin achiziția de echipamente și soft-uri performante necesare operațiunilor de debavurare și finisare piese din metal”

GSS EQUIPMENTS S.R.L. derulează în perioada 15.09.2020 – 31.07.2021, proiectul „Dezvoltarea activității G.S.S. EQUIPMENTS S.R.L. prin achiziția de echipamente și soft-uri performante necesare operațiunilor de debavurare și finisare piese din metal”, cod SMIS 133757, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 6076/15.09.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar al programului, ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 –Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijiocii/ Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Cod apel proiecte POR/604/2/1 –Microintreprinderi.

Titlu proiect: „Dezvoltarea activității G.S.S. EQUIPMENTS S.R.L. prin achiziția de echipamente și soft-uri performante necesare operațiunilor de debavurare și finisare piese din metal”
Beneficiar proiect: GSS EQUIPMENTS S.R.L.
Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Valoarea totală a proiectului: 1.411.710,70 lei
Asistența financiară nerambursabilă: 946.400,04 lei
Valoarea contribuției europene (FEDR): 804.440,03 lei
Valoarea contribuției naționale (buget național): 141.960,01 lei
Cod SMIS: 133757
Obiectivul general al proiectului de investiții: dezvoltarea activității societății G.S.S. EQUIPMENTS S.R.L. care să asigure creșterea competitivității economice a acesteia, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea și diversificarea activității societății – servicii de debavurare și finisare metale- netezirea suprafetelor pieselor conform cod CAEN 2561;
2. Creșterea și menținerea numărului mediu de salariați față de nivelul înregistrat în anul fiscal 2018 începând cu anul următor finalizării implementării, pe toata perioada de durabilitate a proiectului;
3. Creșterea competitivității și valorificarea potențialului sectorului de servicii debavurare și finisare metale – netezirea suprafețelor pieselor – bazată pe extindere și modernizare, prin achiziționarea unor active ce înglobează tehnologii noi;
4. Respectarea egalității de șanse și a tratamentului egal între femei și bărbați, interzicerea discriminărilor bazate pe origine etnică, sex, religie, vârstă, apartenență la grupuri minoritare, dizabilități sau orientare sexuală în cadrul relațiilor de muncă;
5. Creșterea cifrei de afaceri în 3 ani de la finalizarea implementării proiectului cu cel puțin 10% față de nivelul înregistrat la finele exercițiului financiar 2018.
Rezultate anticipate:
1. Dezvoltarea și diversificarea activității societății;
2. Creșterea și menținerea numărului mediu de salariați la 6 unități;
3. Creșterea competitivității și valorificarea potențialului sectorului de servicii debavurare și finisare metale;
4. Asigurarea egalității de șanse și tratamentul egal între angajații societății;
5. Sporirea cifrei de afaceri în 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.
Perioada de implementare: 15.09.2020 – 31.07.2021

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro precum și www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro

www.regio-adrcentru.ro


www.inforegio.ro
I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.